NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Huy Hoàng Cao
Date: Jan 26, 2012


Chương trình này rất hay, nhưng vẫn còn hạn chế ở chỗ: khi nghe nguyên câu nó không được tự nhiên, mà nó bị ngắt khoản giữa mỗi từ làm cho người nghe khó nắm bắt được nội dung của câu văn. Do chương trình đọc rõ từng từ q...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online