NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Minh Le
Date: Apr 04, 2015


Cháu cảm ơn chú nghuuminh nhiều vì đã chỉ dẫn các chế độ đọc của trang. cũng do cháu không để ý kỹ. Hơn nữa, cháu cảm thấy hình như trang online của mình nó đọc hay hơn là phần mềm tải về, kiểu dữ liệu sống nhw NeoSpeech. Cháu ...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online