NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Nam Nguyễn Văn
Date: Feb 04, 2016


Mình hy vọng tác giả cho thêm 1 phiên bản của phần mềm trên các thiết bị Android. Sau khi lục tìm 1 vài phần mềm đọc văn bản trên android thì mình chốt lại vẫn không bằng phần mềm NHMTTS 4.0 của tác giả. Cảm ơn tác giả đã phát tri...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online